Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

 

OR en transitievergoeding.

 

Met ingang van 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Vanaf die datum moet bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever een transitievergoeding worden betaald aan de werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is. Het maakt niet uit of het een vast of tijdelijk contract betreft. De werknemer kan die vergoeding gebruiken voor omscholing of bijscholing.  

De wettelijke transitievergoeding is een minimum. Werkgever en werknemer zijn vrij om in een beëindigingsovereenkomst een hogere vergoeding af te spreken. Als een OR in een adviestraject een hogere vergoeding voor medewerkers overeenkomt, dan is het van belang om in het sociaal plan helder vast te leggen welk bedrag de ontslagen medewerkers krijgen bovenop de wettelijke transitievergoeding. Dit ter voorkoming van dubbele aanspraken. Ook kan de OR (en/of vakbond) in het sociaal plan afspraken maken over het wel of niet in mindering brengen van kosten voor omscholing, outplacement en dergelijke.  

CAO afspraken van voor 1 juli 2015 met betrekking tot ontslagvergoeding zijn in principe komen te vervallen. Zijn er in het verleden met de OR afspraken gemaakt omtrent ontslagvergoedingen? Bekijk dan in hoeverre deze nog actueel zijn en/of aanpassing behoeven. 

Transitievergoeding berekenen, klik hier.